عطامعلی سرافراز

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان اردبیل