علیرضا جلایری

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان آذربایجان شرقی