مهدی نویدی

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان آذربایجان غربی