علی شولی

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان بوشهر