رضا بیات

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان همدان