محمدعلی اصغری

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان کرمان