پیمان ادیبی

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان خوزستان