حسن شیخی

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان مرکزی