سلیمان تجدد

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان قزوین