سید مصطفی فاطمی

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان قم