اکبر نوروزی

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان زنجان