سعید شیخ لر

نماینده کیوکوشین کاراته کانچو ماتسویی استان زنجان